Privacyverklaring

Marokko Reizen met Andel reizen (hierna kortweg Marokko Reizen te noemen), gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden in overstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt. Marokko Reizen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens

Marokko Reizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat daarbij om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer etc.

Doel van de verwerking

Marokko Reizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om u te kunnen bellen of e-mailen ten einde onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • om goederen en diensten bij u af te leveren
  • voor het afhandelen van uw betaling

Marokko Reizen verwerkt ook persoonsgegevens indien voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te doen.

Bewaartermijn

Marokko Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marokko Reizen stelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden beschikbaar ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instanties die uw gegevens verwerken in opdracht van Marokko Reizen wordt overeengekomen dat deze gegevens in absolute vertrouwelijkheid opgeslagen worden en dat zij verwijderd worden na afloop van uw reis.

Marokko Reizen maakt geen gebruik van cookies.

Inzagerecht

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen door een verzoek daartoe te doen via email of brief aan Marokko Reizen.

Beveiliging

Marokko Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Mocht u des ondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Nieuwsbrief
Marokko Reizen verzamelt gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij Marokko Reizen bent, worden uw gegevens gebruikt om u de digitale nieuwsbrief toe te sturen.

Bent u nog geen klant dan verwerkt Marokko Reizen uw gegevens voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan stuurt Marokko Reizen u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming.
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Marokko Reizen gebruik van een extern mailprogramma (Mailchimp).

Klachten

Marokko Reizen wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

  • Marokko Reizen met Andel
  • t.a.v. Andel Bakker
  • Agamemnonstraat 35-1
  • 1076 LP Amsterdam
  • E-mail: info@marokkoreizenmetandel.nl